Sociālais darbs

Vaboles pagasta pārvaldē strādā Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks.

Visi lēmumi, kuri ir saistīti ar sociālo palīdzību, rehabilitāciju, aprūpi tiek izskatīti un pieņemti Daugavpils novada domes Sociālajā dienestā.
Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda tel.nr. 65475855, 25927546, e-pasts: valentina.skrinda@vabolespag.lv

DARBA LAIKS:
Darbdienās: 8.00-12.00 13.00-17.00

PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdien: 8.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdien: 8.00-12.00 13.00-17.00

Sociālo palīdzību reglamentējošie saistošie noteikumi:

Daugavpils novada Sociālā dienesta nolikums

 • Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībās
 • Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
 • Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
 • Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā

Sīkāka informācija par pabalstiem Daugavpils novada domes mājas lapā http://www.daugavpilsnovads.lv/

 Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces atskaite par darbu 2015. gadā Vaboles pagastā  šeit 

 SOCIĀLĀ DARBINIEKA ATSKAITE PAR DARBU 2014.GADĀ VABOLES PAGASTĀ

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces darbības galvenais mērķis ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Vaboles pagasta teritorijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem
1. 2014.gada laikā sagatavoti 275 lēmuma projekti par trūcīgas ģimenes/personas statusa, pabalsta un sociālo pakalpojumu piešķiršanu.

2. Ir veiktas 334 individuālas konsultācijas, pārrunas ar personām un ģimenēm, kurām radušās sociālās problēmas.

3. Tika sagatavoti dokumenti institucionālās aprūpes nodrošināšanai 1 personai Daugavpils novada sociālās aprūpes centrā, kurai bija nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta.

4. Turpinās sadarbība ar Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesu, Vaboles vidusskolu, Gaidu apvienību, tika rīkotas labdarības akcijas.

5. Tika apmeklētas sociālās aprūpes iestādes (Višķu SAC, Valsts sociālā centra Latgale filiāle „Kalupe”,) Ziemassvētku priekšvakarā. Pasniegtas dāvanas 6 pensionāriem, sumināti 2 pagasta pensionāri 90 gadu jubilejā, kuras finansēja pagasta pārvalde.

6. Tika organizēta un piedalījāmies, kopā ar pagasta invalīdiem, sporta svētkos Ilūkstes stadionā un invalīdu Jaungada pasākumā Ilūkstes kultūras namā.

7. Sociālā darbiniece jau otro gadu iesaistījās aktīvo sieviešu kluba ”Olīvia” organizētajā akcijā ”Ziemassvētku brīnums”, kā rezultātā 12 ģimenes ar bērniem Vaboles pagastā saņēma bagātīgas Ziemassvētku dāvanas.

8. Vaboles pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, tika nodarbināti 28 bezdarbnieki, kuri veica malkas gatavošanu pagasta katlu mājām, sakopa pagasta krucifiksus, labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus, strādāja pie veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus

9. Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pagasta trūcīgajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm gada laikā tika izdalīti pārtikas produktu komplekti, humānā palīdzība, medikamenti.

Vaboles pagasta pārvaldē 2014.gadā izmaksāti  pabalsti

Nr. p.k. Pabalsta mērķis Ģimenes Summa kopā,euro
1 GMI pabalsts 27 15392,25
2 ēdināšana skolā 16 2414,03
3 kurināmā iegādei 31 2561,11
4 vienreizējiem veselības pakalpojumiem 18 1225,57
5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 11 362,78
6 pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem 2 384,18
7 pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 1 5118,36
8 pabalsts jubilejā 2 85,38
9 Dokumentu noformēšana 1 38,46
10 pabalsts politiski represētiem 3 170,76
11 Apbedīšanas pabalsts 1 142,29
 kopā 27895,17

Salīdzinoši ar iepriekšējo 2013 gadu sociālajai palīdzībai izlietoti par 675 euro mazāk. Galvenais iemesls pabalstu samazināšanai 2014.gadā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un sociālā darbinieka veiktā kontrole par pabalstu lietderīgu izmantošanu, līdzdarbības pienākumu veikšanu, statusa noteikšanu.

Sociālā darbinieka darbība 2013.gadā

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Vaboles pagasta teritorijā.

 • 2013.gada laikā sagatavoti 284 lēmuma projekti par trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanu, pabalsta piešķiršanu,
 • Apmeklētājiem tika sniegta mutiska konsultācija un informācija sociālajos jautājumos;
 • Tika sagatavoti dokumenti institucionālās aprūpes nodrošināšanai 1 personai Daugavpils novada sociālās aprūpes centrā, kurai bija nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta;
 • Turpinājās sadarbība ar Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesu, NVO, reliģiskajām organizācijām, Vaboles vidusskolu , Gaidu apvienību, zemnieku saimniecībām par sociālo problēmu risināšanu;
 • Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pagasta trūcīgajām ģimenēm gada laikā tika izdalīti 1440 pārtikas produktu komplekti, humānā palīdzība, medikamenti.
 • Notika svinīgs pasākums politiski represētām personām.
 • Piedalījāmies Daugavpils un Ilūkstes novadu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām rīkotajos pasākumos.
 • Svētku dienās tika apciemoti pagasta iedzīvotāji, kuri atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sumināti pensionāri 90 gadu jubilejā
 • Piedalījās Lielajā Talkā.
 • Vaboles trūcīgo ģimeņu bērni piedalījās projektā „Garā pupa”, tika iepazīstināti ar Rīgu apmeklējot muzejus, operu, leļļu teātri kā arī filmējās dziesmas klipā „Paldies latiņam”
 • Sociālā darbiniece aktīvi iesaistījās aktīvo sieviešu kluba ”Olīvija” organizētajā akcijā ”Ziemassvētku brīnums”, kā rezultātā 7 ģimenes ar bērniem Vaboles pagastā saņēma bagātīgas Ziemassvētku dāvanas.

Nodarbinātības organizēšana

Ar 2013. gada 1. janvāri Vaboles pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, kurā no 2013.gada janvāra līdz decembrim tika nodarbināts 40 bezdarbnieki, kuri veica malkas gatavošanu pagasta katlu mājām, sakopa pagasta krucifiksus, labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus, bibliotekāres palīga darbus, strādāja pie veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus, tika labiekārtots Baltezera krasts.

Vaboles pagasta pārvaldē 2013.gadā izmaksāti pabalsti

Nr. p.k. Pabalsta mērķis Ģimenes Summa kopā, Ls
1 GMI pabalsts 27 11706,29
2 ēdināšana skolā 16 1702,75
3 kurināmā iegādei 31 1920,00
4 vienreizējiem medicīnas pakalpojumiem 1 100,00
5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 11 345,00
6 pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem 2 765,00
7 pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 1 3240,00
8 pabalsts jubilejā 5 150,00
9 pēc apcietinājuma 1 30,00
10 pabalsts politiski represētiem 3 120,00
11 Latvenergo dāvanu karte 12 0,00
20079,04

Sociālā darbinieka darbība 2012.gadā

 • Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece, atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem pagasta teritorijā.
 • 2012.gada laikā ir sagatavoti 234 lēmuma projekti par trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanu, pabalsta piešķiršanu,
 • Apmeklētājiem tika sniegta mutiska konsultācija un informācija sociālajos jautājumos;
 • Tika sagatavoti dokumenti institucionālās aprūpes nodrošināšanai 1 personai Daugavpils novada sociālās aprūpes centrā, kurai bija nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija un pastāvīga dzīvesvieta;
 • Tika apmeklēti Daugavpils novada sociālā dienesta rīkotie informatīvie un mācību semināri,
 • Turpinājās sadarbība ar Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesu, NVO, reliģiskajām organizācijām, skolām, zemnieku saimniecībām par sociālo problēmu risināšanu;
 • Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pagasta trūcīgajām ģimenēm gada laikā tika izdalīti 2528 pārtikas produktu komplekti, humānā palīdzība, medikamenti.
 • 13 pagasta ģimenēm tika izdalītas Latvenergo dāvanu kartes,
 • Piedalījāmies Daugavpils un Ilūkstes novadu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām rīkotajos pasākumos.
 • Svētku dienās tika apciemoti pagasta iedzīvotāji kuri atrodas sociālās aprūpes iestādēs, sumināti pensionāri 90 gadu jubilejā
 • Piedalījāmies Lielajā Talkā.

Nodarbinātības organizēšana

Ar 2012. gada 1. janvāri pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, kurā no 2012.gada janvāra līdz decembrim tika nodarbināts 35 bezdarbnieki, kuri veica malkas gatavošanu pagasta katlu mājām, izcirta krūmus grāvmalās, sakopa pagasta krucifiksus, labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus, bibliotekāres palīga darbus, strādāja pie veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus.

Vaboles pagasta pārvaldē 2012.gadā izmaksāti

Nr. p.k. Pabalsta mērķis Skaidra nauda, Ls Pārsk. klienta kontā, Ls Ģime- nes Perso- nas Summa kopā, Ls
1 GMI pabalsts 4813,53 12539,74 29 75 17353,27
2 ēdināšana skolā 1984,90 33,00 19 39 2017,90
3 kurināmā iegādei 1060,00 320,00 21 81 1380,00
4 vienreizējiem medicīnas pakalpojumiem 0 100,00 1 1 100,00
5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 0 195,00 4 13 195,00
6 bāreņiem sadz. priekšm., mīkstā inv. iegādei 0 175,00 1 1 175,00
7 pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem 0 945,00 2 2 945,00
8 pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem 0 90,00 1 1 90,00
9 pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 810,00 2430,00 1 1 3240,00
10 ārkārtas situācijā 20,00 0 1 1 20,00
11 pabalsts jubilejā 60,00 0 2 2 60,00
12 pabalsts politiski represētiem 40,00 0 3 4 40,00
13 Latvenergo dāvanu karte 0 0 13 52 0,00
 KOPĀ: 8788,43 16827,74 98 273 25616,17

2011. gadā Vaboles pagasta pārvaldē izmaksāto sociālo pabalstu struktūra:

Nr. p.k. Pabalsta mērķis Ģimenes Personas Pabalsti Summakopā, Ls
1 GMI pabalsts 32 87 168 13163,59
2 ēdināšana skolā 18 39 161 1502,80
3 kurināmā iegādei 25 86 25 1560,00
4 mācību grāmatām,
kancelejas precēm 5 13 13 195,00
5 bāreņiem sadz. priekšm.,
mīkstā inv. iegādei 1 1 1 175,00
6 pabalsts ikmēneša
izdevumiem bāreņiem 1 1 11 495,00
7 pabalsts pastāvīgas dzīves
uzsākšanai bāreņiem 1 1 1 90,00
8 pabalsts bērna uzturam
audžuģimenē 2 2 13 3274,84
9 ārkārtas situācijā 2 2 2 180,00
10 Apbedīšanas pabalsts 1 1 1 100,00
11 pabalsts jubilejā 3 3 3 90,00
12 invalīdu transports 2 2 2 50,00
13 pabalsts politiski
represētiem 3 4 4 40,00
KOPĀ 96 242 405 20916,23