NOTEIKTAS 2020.GADĀ NEAPSTRĀDĀTĀS ZEMES VIENĪBAS

Saskaņā ar MK 2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim zeme tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem vai vismaz vienu reizi tajā ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana, Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

2020.gada 20.novembrī LAD ir iesniedzis Daugavpils novada domei apkopotu informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 2020. gadā neapstrādātajām zemes vienībām. Saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2021.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2020.gada 1.janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu tad lūdzam iesniegt Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Vaboles pagasts_saraksts