Bibliotēka

 • Adrese: “Muzejs”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV–5477
 • Kontakttālrunis: 26414806, 29247921
 • e-pasts: biblioteka@vabolespag.lv
 • Bibliotēkas vadītāja: Ināra Meijere

Informācija par bibliotēku:

Bibliotēka apkalpo lasītājus:

 Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdien, svētdien

9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30

9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30

9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30

9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30

9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30

Bibliotēka slēgta

Vaboles pagasta bibliotēka ir Vaboles pagasta pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Savā darbībā bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. Vaboles pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Vaboles pagasta bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti:

Vaboles pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Vaboles pagasta bibliotēkas attīstības stratēģija (2016-2019)

Krājuma komplektēšana un organizācijas politika (2016-2019)

Vaboles pagasta bibliotēkas reglaments

2013-teksta-gada-atskaites

2014-teksta-gada-atskaites

2015-teksta-gada-atskaites

Vaboles pagasta bibliotēkas darba plāns 2016

Bibliotēkas lasītāju rīcībā:

 • brīvpieejas krājums;
 • bibliotēkas alfabētiskais un sistemātiskais kartīšu katalogi darba kārtībā;
 • citātu kartotēka;
 • novadpētniecības kartotēka;
 • informācija par bibliotēkas krājumu – Naujenes bibliotēkas elektroniskajā katalogā;
 • 5 datorizētas lasītāju darba vietas ar interneta pieslēgumu;
 • bezvadu internets;
 • kopēšana, printēšana;
 • datubāzes www.letonika.lv; lursoft laikrakstu bibliotēka;
 • 12 nosaukumu preses izdevumi;
 • SBA pakalpojumi.

Bibliotēkā lasāmi sekojoši preses izdevumi:
Avīzes:

Latgales Laiks

Žurnāli:

Agro Tops

Dari Pats

Ieva

Ievas Dārzs

Ievas Māja

Ievas Stāsti

Ievas Veselība

Patiesā Dzīve

Praktiskais Latvietis

Privātā Dzīve

Lata Romāns

Лилит

sn851391

sn851390

sn851389

sn851348

img_2190

sn851789

img_1125