PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, (Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000030945, adrese “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477, tālr. 65475781; e-pasts parvalde@vabolespag.lv)

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/  vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.