Funkcijas

Vaboles pagasta pašvaldības funkcijas

Vaboles pagasta pārvalde ir atvasinātas publiskas personas Daugavpils novada pašvaldības iestāde (turpmāk tekstā –Iestāde), kas organizē Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā– Pašvaldība) sniegtos pakalpojumus un nodrošina to pieejamību Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā ( turpmāk tekstā – pagastā).
Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā .

Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 • organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • realizē domes noteikto politiku:
 • iedzīvotāju izglītības jomā,
 • kultūras jomā,
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
 • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
 • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
 • aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
 • sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
 • rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
 • attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
 • attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 • savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 • piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 • veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 • organizē skolēnu pārvadājumus;
 • piedalās ugunsgrēku dzēšanā.